• Water

  • Với mức độ truyền UV cao, số lượng hạt thấp, độ axit và độ kiềm thấp và mức dư lượng bay hơi thấp, dung môi LiChrosolv® là lý tưởng để phân tách có thể tái tạo. Do việc phân tách thường được thực hiện trong các điều kiện độ dốc trong phân tích HPLC, chúng tôi cung cấp các dung môi ở "cấp độ dốc" cũng như "cấp độ đẳng cấp". Điều này cho phép giảm thiểu hiệu ứng chuyển màu của dung môi liên quan. Code: 1153332500
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1573

Thông tin sản phẩm

Physicochemical Information

Boiling point

100 °C (1013 hPa)

Density

1.00 g/cm3 (20 °C)

Vapor pressure

23 hPa (20 °C)

Safety Information according to GHS

RTECS

ZC0110000

Storage class

10 - 13 Other liquids and solids

WGK

NWG not water endangering

Disposal

28
Aqueous solutions: Container D.

Storage and Shipping Information

Storage

Store at +5°C to +30°C.

Transport Information

Declaration (railroad and road) ADR, RID

Kein Gefahrgut

Declaration (transport by air) IATA-DGR

No Dangerous Good

Declaration (transport by sea) IMDG-Code

No Dangerous Good

Bình luận

Water

Water

Water

Water

Water
Water