• TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Agar

  • Thiosulfate Citrate Bile Sucrose Agar được đề xuất bởi Nakanishi (1962), được sửa đổi bởi Kobayashi et al. (1963) là một môi trường có tính chọn lọc cao được đề xuất cho việc phân lập và nuôi cấy Vibrio cholerae và các loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột khác (Vibrio parahaemolyticus, NAG Vibrios). Môi trường nuôi cấy này tuân thủ các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO (1965, 1967) và APHA (1992). ; Code: 1102630500
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1567

Thông tin sản phẩm

Physicochemical Information

pH value

8.7 - 8.9 (88 g/l, HO, 37 °C)

Bulk density

720 kg/m3

Solubility

88 g/l

Safety Information according to GHS

Storage class

10 - 13 Other liquids and solids

WGK

WGK 1 slightly hazardous to water

Disposal

3
Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C.

Storage and Shipping Information

Storage

Store at +15°C to +25°C.

Specifications

Appearance (clearness)

clear

Appearance (colour)

green-blue

pH-value (25 °C)

8.4 - 8.8

Growth (Vibrio alginolyticus)

good to very good

Growth (Vibrio cholerae Inaba NIH 35)

good to very good

Growth ( Vibrio cholerae Ogawa NIH 41)

good to very good

Growth (Vibrio cholerae Eltor Inaba CH 38)

good to very good

Growth (Vibrio cholerae Eltor Ogawa CH 60)

good to very good

Growth (Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 (WDCM 00037))

good to very good

Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

none to poor

Growth (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))

none to poor

Growth (Proteus mirabilis ATCC 14273)

none to poor

Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))

none to poor

Colour change to yellow (Vibrio alginolyticus)

+

Colour change to yellow (Vibrio cholerae Inaba NIH 35)

+

Colour change to yellow ( Vibrio cholerae Ogawa NIH 41)

+

Colour change to yellow (Vibrio cholerae Eltor Inaba CH 38)

+

Colour change to yellow (Vibrio cholerae Eltor Ogawa CH 60)

+

Colour change to yellow (Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 (WDCM 00037))

-

Colour change to yellow (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

-

Colour change to yellow (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))

-

Colour change to yellow (Proteus mirabilis ATCC 14273)

-

Colour change to yellow (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))

-

Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.

Bình luận

TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Agar

TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Agar

TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Agar

TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Agar

TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Agar
TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Agar