• MacCONKEY agar

  • MacConkey là một loại thạch chọn lọc để phân lập Salmonella, Shigella và vi khuẩn coliform từ phân và nước tiểu, v.v. theo MacConkey (1950). Phương tiện này tuân thủ các thông số kỹ thuật được đưa ra bởi các phương pháp hài hòa của EP, USP, JP để kiểm tra vi khuẩn đối với các sản phẩm không vô trùng: Các xét nghiệm vi sinh vật được chỉ định. Code: 1.05465.0500
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 2660

Thông tin sản phẩm

MacCONKEY agar

for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria (According harm. EP/USP/JP)

 

 

Physicochemical Information

pH value

6.9 - 7.3 (50 g/l, HO, 25 °C) (after autoclaving)

Bulk density

720 kg/m3

Solubility

50 g/l

 

Storage and Shipping Information

Store at +15°C to +25°C.

Specifications

Appearance (clearness)

clear

Appearance (colour)

dark red

pH-value (25 °C)

6.9 - 7.3

Typical composition (g/litre): Peptone from gelatine 17.0; Peptone from casein 1.5; Peptone from meat 1.5; Sodium chloride 5.0; Lactose 10.0, Bile salt mixture 1.5; Neutralred 0.03; Crystal violet 0.001; Agar-Agar 13.5.

Growth promotion test in accordance with the harmonised method of EP, USP and JP.

Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

10 - 100

Inoculum on reference medium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))

10 - 100

Inoculum on reference medium (Salmonella dublin ATCC 15480)

10 - 100

Inoculum on reference medium (Shigella sonnei ATCC 11060)

10 - 100

Inoculum on reference medium (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))

10 - 100

Inoculum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))

> 10E+04

Inoculum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))

> 10E+04

Inoculum (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089))

> 10E+04

Inoculum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))

> 10E+04

Inoculum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087))

> 10E+04

Colony count (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

 

Colony count (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))

 

Colony count (Salmonella dublin ATCC 15480)

 

Colony count (Shigella sonnei ATCC 11060)

 

Colony count (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))

 

Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

≥ 50 %

Recovery on test medium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))

≥ 30 %

Recovery on test medium (Salmonella dublin ATCC 15480)

≥ 30 %

Recovery on test medium (Shigella sonnei ATCC 11060)

≥ 30 %

Recovery on test medium (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))

≥ 30 %

Colony colour (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

red

Colony colour (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))

colourless

Colony colour (Salmonella dublin ATCC 15480)

colourless

Colony colour (Shigella sonnei ATCC 11060)

colourless

Colony colour (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))

colourless

Medium colour (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

red

Medium colour (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))

yellowish

Medium colour (Salmonella dublin ATCC 15480)

yellowish

Medium colour (Shigella sonnei ATCC 11060)

yellowish

Medium colour (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))

yellowish

Precipitate (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

+

Growth (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))

none

Growth (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))

none

Growth (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089))

none

Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))

none

Growth (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087))

none

Incubation: 18 hrs.; 30-35°C; Gram-positive strains 24 hrs.

The information above is current at this time of publication and is subject to change without notice (except for customers holding a change control agreement with our company). The information/format can be altered at any time and inany way if internal company matters or Standard Regulationsdo say so.

 

 

Bình luận

MacCONKEY agar

MacCONKEY agar

MacCONKEY agar

MacCONKEY agar

MacCONKEY agar
MacCONKEY agar