Sản Phẩm
Starch

Starch

Giá: Liên Hệ

Hydrogen peroxide 30%

Hydrogen peroxide 30%

Giá: Liên Hệ

Glass wool

Glass wool

Giá: Liên Hệ

Silica gel 60

Silica gel 60

Giá: Liên Hệ

MacCONKEY agar

MacCONKEY agar

Giá: Liên Hệ

Deoxycholate lactose agar

Deoxycholate lactose agar

Giá: Liên Hệ

Methyl red (C.I. 13020)

Methyl red (C.I. 13020)

Giá: Liên Hệ

Methylene blue (C.I.52015)

Methylene blue (C.I.52015)

Giá: Liên Hệ

Phenolphthalein

Phenolphthalein

Giá: Liên Hệ