• GranuCult™ VRB (Violet Red Bile Lactose) Agar

  • Để phát hiện và đếm khuẩn lạc vi khuẩn coliform từ thức ăn và thức ăn gia súc, nước và các vật liệu khác. Môi trường nuôi cấy này tuân thủ các thông số kỹ thuật được đưa ra bởi ISO 4832, FDA-BAM và APHA. ; Code: 1014060500
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 2125

Thông tin sản phẩm

Physicochemical Information

pH value

7.3 - 7.5 (40 g/l, HO, 37 °C) (after autoclaving)

Bulk density

670 kg/m3

Solubility

39.5 g/l

Safety Information according to GHS

Storage class

10 - 13 Other liquids and solids

WGK

WGK 1 slightly hazardous to water

Disposal

3
Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C.

Storage and Shipping Information

Storage

Store at +15°C to +25°C.

Specifications

Appearance (clearness)

clear

Appearance (colour)

red

pH-value (25 °C)

7.2 - 7.6

Solidification behaviour (2 hrs., 45 °C)

liquid

Growth promotion test in accordance with the current version of DIN EN ISO 11133.

Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

 

Colony count (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

 

Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

≥ 50 %

Colony colour (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

purplish-red colonies with or without precipitate halo

Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

 

Colony count (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

 

Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

≥ 50 %

Colony colour (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

purplish-red colonies with or without precipitate halo

Inoculum on reference medium (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))

 

Colony count (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))

 

Recovery on test medium (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))

≥ 50 %

Colony colour (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))

purplish-red colonies with or without precipitate halo

Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))

no limit

Colony colour (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))

colourless to beige colonies

Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))

total inhibition

Growth (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087))

total inhibition

Incubation: 24 ± 2 hours at 30 ± 1 °C
Reference media: Tryptic Soy Agar

A recovery rate of 50 % is equivalent to a productivity value of 0.5.
The indicated colony counts result from the sum of a triple determination.

Bình luận

GranuCult™ VRB (Violet Red Bile Lactose) Agar

GranuCult™ VRB (Violet Red Bile Lactose) Agar

GranuCult™ VRB (Violet Red Bile Lactose) Agar

GranuCult™ VRB (Violet Red Bile Lactose) Agar

GranuCult™ VRB (Violet Red Bile Lactose) Agar
GranuCult™ VRB (Violet Red Bile Lactose) Agar