• GranuCult™ Buffered Peptone Water

  • Để làm giàu sơ bộ không chọn lọc vi khuẩn, đặc biệt là Enterobacteriaceae gây bệnh như Salmonella và Cronobacter, từ thức ăn và thức ăn gia súc, nước và các vật liệu khác. Môi trường nuôi cấy này tuân thủ các thông số kỹ thuật được đưa ra bởi EN ISO 6579, EN ISO / FDIS 6579-1, EN ISO 6785 I IDF 93, EN ISO 19250, EN ISO 21528-1, ISO / TS 22964 I IDF / DRM 210, FDA- BAM, APHA và EP. ; Code: 1072280500
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 2374

Thông tin sản phẩm

Physicochemical Information

pH value

7.2 (25 g/l, HO, 37 °C) (after autoclaving)

Bulk density

800 kg/m3

Solubility

25.5 g/l

Safety Information according to GHS

Storage class

10 - 13 Other liquids and solids

WGK

WGK 1 slightly hazardous to water

Storage and Shipping Information

Storage

Store at +15°C to +25°C.

Specifications

Appearance (clearness)

clear

Appearance (colour)

yellowish

pH-value (25 °C)

6.8 - 7.2

Growth promotion test in accordance with the current version of DIN EN ISO 11133 and the harmonised method of EP, USP and JP.

Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

≤ 100

Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

≤ 100

Inoculum on reference medium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))

≤ 100

Inoculum on reference medium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))

≤ 100

Inoculum on reference medium (Salmonella Abony NCTC 6017)

≤ 100

Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

good to very good

Growth (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

good to very good

Growth (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))

good to very good

Growth (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))

good to very good

Growth (Salmonella Abony NCTC 6017)

good to very good

Incubation:
18 ± 2 hours at 37 ± 1 °C
S.abony 18 - 24 hours at 30 - 35 °C

Bình luận

GranuCult™ Buffered Peptone Water

GranuCult™ Buffered Peptone Water

GranuCult™ Buffered Peptone Water

GranuCult™ Buffered Peptone Water

GranuCult™ Buffered Peptone Water
GranuCult™ Buffered Peptone Water