• GranuCult™ BRILA (Brilliant‑Green Bile Lactose) Broth

  • GranuCult ™ là thương hiệu mới cho môi trường nuôi cấy mất nước dạng hạt hiện có áp dụng cho EN ISO 11133: 2014 và các tiêu chuẩn ISO khác và các phương pháp FDA-BAM / USDA-FSIS để thử nghiệm mẫu thực phẩm và nước. ; Code: 1054540500
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 2102

Thông tin sản phẩm

Physicochemical Information

pH value

7.2 (40 g/l, HO, 30 °C) (after autoclaving)

Bulk density

560 kg/m3

Solubility

40 g/l

Safety Information according to GHS

Storage class

10 - 13 Other liquids and solids

WGK

WGK 1 slightly hazardous to water

Disposal

3
Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C.

Storage and Shipping Information

Storage

Store at +15°C to +25°C.

Bình luận

GranuCult™ BRILA (Brilliant‑Green Bile Lactose) Broth

GranuCult™ BRILA (Brilliant‑Green Bile Lactose) Broth

GranuCult™ BRILA (Brilliant‑Green Bile Lactose) Broth

GranuCult™ BRILA (Brilliant‑Green Bile Lactose) Broth

GranuCult™ BRILA (Brilliant‑Green Bile Lactose) Broth
GranuCult™ BRILA (Brilliant‑Green Bile Lactose) Broth