• GranuCult® BAIRD-PARKER Agar (Base)

  • Để phân lập, xác định giả định và liệt kê Staphylococcus aureus từ thức ăn và thức ăn chăn nuôi cũng như từ các vật liệu khác. Môi trường nuôi cấy này tuân thủ các thông số kỹ thuật được đưa ra bởi EN ISO 6888, FDA-BAM và APHA : Code: 1054060500
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 2508

Thông tin sản phẩm

Physicochemical Information

pH value

6.8 (58 g/l, HO, 37 °C)

Bulk density

570 kg/m3

Solubility

58 g/l

Safety Information according to GHS

Storage class

10 - 13 Other liquids and solids

WGK

WGK 1 slightly hazardous to water

Storage and Shipping Information

Storage

Store at +15°C to +25°C.

Specifications

Appearance (clearness)

clear to turbid

Appearance (color)

yellowish-brown

pH-value (25 °C)

6.6 - 7.0

Solidification behaviour (2 hrs., 45 °C)

liquid

Growth promotion test in accordance with the current version of DIN EN ISO 11133.

Inoculum on reference medium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))

 

Inoculum on reference medium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))

 

Colony count (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))

 

Colony count (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))

 

Recovery on test medium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))

≥ 50 %

Recovery on test medium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))

≥ 50 %

Growth (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))

no growth

Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

no growth

Growth (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159))

no limit

Growth (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036))

no limit

Growth (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089))

no limit

Growth (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))

no limit

Colonies (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))

Black or grey colonies with clear halo

Colonies (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))

Black or grey colonies with clear halo

Colonies (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159))

Black or grey colonies without clear halo

Colonies (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036))

Black or grey colonies without clear halo

Colonies (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00086))

Black or grey colonies without clear halo

Colonies (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))

Brown or black colonies without clear halo

Incubation:
24 ± 2 to 48 ± 2 hours at 37 ± 1 °C aerobic
E.coli 48 ± 2 hours at 37 ± 1 °C aerobic
A recovery rate of 50 % is equivalent to a productivity value of 0.5.
The indicated colony counts result from the sum of a triple determination.
Reference media: Tryptic Soy Agar

Bình luận

GranuCult® BAIRD-PARKER Agar (Base)

GranuCult® BAIRD-PARKER Agar (Base)

GranuCult® BAIRD-PARKER Agar (Base)

GranuCult® BAIRD-PARKER Agar (Base)

GranuCult® BAIRD-PARKER Agar (Base)
GranuCult® BAIRD-PARKER Agar (Base)