• Deoxycholate lactose agar

  • Agar chọn lọc để liệt kê và phân lập vi khuẩn Coliform từ sữa, nước, kem và các vật liệu khác. Môi trường nuôi cấy này tuân thủ các khuyến nghị của APHA (1992) đối với việc kiểm tra thực phẩm. Code: 1.02894.0500
  • Giá: Liên Hệ
  • Lượt xem : 1544

Thông tin sản phẩm

Specifications

Appearance (clearness)

clear to slightly opalescent

Appearance (colour)

red-brown

pH-value (25 °C)

6.9 - 7.3

Solidification behaviour (2 hrs., 45 °C)

liquid

Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

≥ 40 %

Recovery on test medium (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097))

≥ 40 %

Recovery on test medium (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))

≥ 40 %

Recovery on test medium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))

≥ 40 %

Recovery on test medium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))

≥ 40 %

Recovery on test medium (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))

≥ 40 %

Recovery on test medium (Proteus mirabilis ATCC 14273)

≥ 40 %

Recovery on test medium (Enterococcus faecalis ATCC 11700)

≤ 0.01 %

Recovery on test medium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))

≤ 0.01 %

Colony colour (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

red

Colony colour (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097))

pink/red

Colony colour (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))

pink/red

Colony colour (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))

colourless

Colony colour (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))

colourless

Colony colour (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))

colourless

Colony colour (Proteus mirabilis ATCC 14273)

colourless

Precipitate (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))

+

Precipitate (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097))

+/poor

Precipitate (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))

+/poor

Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.

Physicochemical Information

pH value

6.9 - 7.3 (57 g/l, HO, 25 °C)

Solubility

57 g/l

Safety Information according to GHS

Storage class

10 - 13 Other liquids and solids

WGK

WGK 1 slightly hazardous to water

Disposal

3
Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C.

Storage and Shipping Information

Storage

Store at +15°C to +25°C.

 

Bình luận

Deoxycholate lactose agar

Deoxycholate lactose agar

Deoxycholate lactose agar

Deoxycholate lactose agar

Deoxycholate lactose agar
Deoxycholate lactose agar